offset_subpixel_correlation_sotiris_valkaniotis_compilation_01