Table1. Buod ng mga tinatayang haba ng fault (kilometro), mga pinakamataas na potential moment magnitude (Mw), at mga historical earthquakes sa iba’t ibang segment ng Philippine Fault sa eastern Mindanao. Ang pinakamataas na potential magnitude ay natukoy sa pamamagitan ng paggamit ng empirical scaling relationship na nakabatay sa haba ng fault (Wells and Coppersmith, 1994). Hinango mula sa Perez et al., 2015.

Table1. Buod ng mga tinatayang haba ng fault (kilometro), mga pinakamataas na potential moment magnitude (Mw), at mga historical earthquakes sa iba’t ibang segment ng Philippine Fault sa eastern Mindanao. Ang pinakamataas na potential magnitude ay natukoy sa pamamagitan ng paggamit ng empirical scaling relationship na nakabatay sa haba ng fault (Wells and Coppersmith, 1994). Hinango mula sa Perez et al., 2015.

Table1. Buod ng mga tinatayang haba ng fault (kilometro), mga pinakamataas na potential moment magnitude (Mw), at mga historical earthquakes sa iba’t ibang segment ng Philippine Fault sa eastern Mindanao. Ang pinakamataas na potential magnitude ay natukoy sa pamamagitan ng paggamit ng empirical scaling relationship na nakabatay sa haba ng fault (Wells and Coppersmith, 1994). Hinango mula sa Perez et al., 2015.

Latest posts by Rachel Crowell (see all)