په شرقي ایران کې د ۱۹۹۷ زیرکوه زلزلې له امله ویجاړې شوې ودانی. دا عکس پنځه کاله وروسته له زلزلې اخیستل شویدی. په یاد ولرئ چې څنګه ځایي خلک کورونه بیا ځلې  (کیڼ اړخ) د زلزلې له امله د ویجاړ شویو  ودانیو له توکو (موادو) او ورته سنتي مېتودو (ښی اړخ ته) څخه استفاده کوي. د  ریچارډ واکر پواسطه اخیستل شوی انځور.

په شرقي ایران کې د ۱۹۹۷ زیرکوه زلزلې له امله ویجاړې شوې ودانی. دا عکس پنځه کاله وروسته له زلزلې اخیستل شویدی. په یاد ولرئ چې څنګه ځایي خلک کورونه بیا ځلې  (کیڼ اړخ) د زلزلې له امله د ویجاړ شویو  ودانیو له توکو (موادو) او ورته سنتي مېتودو (ښی اړخ ته) څخه استفاده کوي. د  ریچارډ واکر پواسطه اخیستل شوی انځور.

په شرقي ایران کې د ۱۹۹۷ زیرکوه زلزلې له امله ویجاړې شوې ودانی. دا عکس پنځه کاله وروسته له زلزلې اخیستل شویدی. په یاد ولرئ چې څنګه ځایي خلک کورونه بیا ځلې  (کیڼ اړخ) د زلزلې له امله د ویجاړ شویو  ودانیو له توکو (موادو) او ورته سنتي مېتودو (ښی اړخ ته) څخه استفاده کوي. د  ریچارډ واکر پواسطه اخیستل شوی انځور.

Follow her