د کابل یوې سیمې انځور چې د یوه غره په ستوغه (میلان لرونکي) ډډه باندې له خټینو موادو جوړ کورونه ښیئ. عکس ذکریا شنیزی

د کابل یوې سیمې انځور چې د یوه غره په ستوغه (میلان لرونکي) ډډه باندې له خټینو موادو جوړ کورونه ښیئ. عکس ذکریا شنیزی

د کابل یوې سیمې انځور چې د یوه غره په ستوغه (میلان لرونکي) ډډه باندې له خټینو موادو جوړ کورونه ښیئ. عکس ذکریا شنیزی

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)