خرابی ساختمان از زلزله ۱۹۹۷ زیرکوه، شرق ایران. این عکس پنج سال بعد از زلزله گرفته شده است، توجه داشته باشید که چگونه ساختمان ها (سمت چپ) با استفاده از مواد و روش های مشابه با سازه های ویران شده قبل از زلزله (سمت راست) ساخته شده اند. عکس از ریچارد واکر

خرابی ساختمان از زلزله ۱۹۹۷ زیرکوه، شرق ایران. این عکس پنج سال بعد از زلزله گرفته شده است، توجه داشته باشید که چگونه ساختمان ها (سمت چپ) با استفاده از مواد و روش های مشابه با سازه های ویران شده قبل از زلزله (سمت راست) ساخته شده اند. عکس از ریچارد واکر

خرابی ساختمان از زلزله ۱۹۹۷ زیرکوه، شرق ایران. این عکس پنج سال بعد از زلزله گرفته شده است، توجه داشته باشید که چگونه ساختمان ها (سمت چپ) با استفاده از مواد و روش های مشابه با سازه های ویران شده قبل از زلزله (سمت راست) ساخته شده اند. عکس از ریچارد واکر

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)