تخریبات یک قریه در نزدیکی طبس که در زلزله  (Mw 7.3) مورخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸، خالی از مردم شد. تنها تعداد کمی از خانه ها در ۲۵ سال گذشته بین  وقوع این  زلزله الی تاریخ عکس بازسازی شده اند. عکس از ریچارد  واکر

تخریبات یک قریه در نزدیکی طبس که در زلزله  (Mw 7.3) مورخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸، خالی از مردم شد. تنها تعداد کمی از خانه ها در ۲۵ سال گذشته بین  وقوع این  زلزله الی تاریخ عکس بازسازی شده اند. عکس از ریچارد  واکر

تخریبات یک قریه در نزدیکی طبس که در زلزله  (Mw 7.3) مورخ ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۸، خالی از مردم شد. تنها تعداد کمی از خانه ها در ۲۵ سال گذشته بین  وقوع این  زلزله الی تاریخ عکس بازسازی شده اند. عکس از ریچارد  واکر

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)