اثار مخروبه های یک ساختمان پس از زلزله مورخ  ۲۲ جون  ۲۰۲۲ در ولایت پکتیکا، ولسوالی گیان قریه  آستون گالی. عکس از حمیدالله واعظی، اجازه انتشار عکس اخذ شده است.

اثار مخروبه های یک ساختمان پس از زلزله مورخ  ۲۲ جون  ۲۰۲۲ در ولایت پکتیکا، ولسوالی گیان قریه  آستون گالی. عکس از حمیدالله واعظی، اجازه انتشار عکس اخذ شده است.

اثار مخروبه های یک ساختمان پس از زلزله مورخ  ۲۲ جون  ۲۰۲۲ در ولایت پکتیکا، ولسوالی گیان قریه  آستون گالی. عکس از حمیدالله واعظی، اجازه انتشار عکس اخذ شده است.

Follow her