نقشه ساده شدهتکتونیکی چین خوردګي ها و شکتستگی های نوع ترس (folds and thrust faults) کوه سلیمان بالای تصویری ایزری (ESRI). نقشه توسط ذکریا شنیزی تهیه شده است.

نقشه ساده شده‌ تکتونیکی چین خوردګي ها و شکتستگی های نوع ترس (folds and thrust faults) کوه سلیمان بالای تصویری ایزری (ESRI). نقشه توسط ذکریا شنیزی تهیه شده است.

نقشه ساده شدهتکتونیکی چین خوردګي ها و شکتستگی های نوع ترس (folds and thrust faults) کوه سلیمان بالای تصویری ایزری (ESRI). نقشه توسط ذکریا شنیزی تهیه شده است.

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)