تصویری از کابل که خانه های خشتی و گلی را نشان می دهد که در دامنه های میلان تند کوه ساخته شده اند. عکس از ذکریا شنیزی

تصویری از کابل که خانه های خشتی و گلی را نشان می دهد که در دامنه های میلان تند کوه ساخته شده اند. عکس از ذکریا شنیزی

تصویری از کابل که خانه های خشتی و گلی را نشان می دهد که در دامنه های میلان تند کوه ساخته شده اند. عکس از ذکریا شنیزی

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)