insar

میکانیزم کانونی (Focal mechanism)، مرکز زلزله(epicenter) ، توزیع لغزش زمین و جابجایی های خط دید (LOS) اندازه گیری شده از InSAR.  لغزش کم عمق (زلزله) در امتداد یک شکستگی نوع لغزشی (strike slip) در دو کیلومتری دیوار آویزان (hanging wall) شکستگیهای نوع ترست وزیرستان شمالیبنو (thrust fault system) و در امتداد حاشیه شرقی جابجایی های LOS سرخ رنگ رخ میدهد. لغزش های زمینی (نقاط سیاه و نارنجی) در اطراف همین شکستگی که حرکت کرده، جمع شده اند. نقشه تهیه شده توسط سوتیریس والکانوتس با استفاده از داده های آژانس فضایی اروپا و نشان دادن مکانیزم کانونی و مرکز زلزله از GFZ (مرکز تحقیقاتی علوم زمینی آلمان، پوتسدام).

میکانیزم کانونی (Focal mechanism)، مرکز زلزله(epicenter) ، توزیع لغزش زمین و جابجایی های خط دید (LOS) اندازه گیری شده از InSAR.  لغزش کم عمق (زلزله) در امتداد یک شکستگی نوع لغزشی (strike slip) در دو کیلومتری دیوار آویزان (hanging wall) شکستگیهای نوع ترست وزیرستان شمالی- بنو (thrust fault system) و در امتداد حاشیه شرقی جابجایی های LOS سرخ رنگ رخ می‌دهد. لغزش های زمینی (نقاط سیاه و نارنجی) در اطراف همین شکستگی که حرکت کرده، جمع شده اند. نقشه تهیه شده توسط سوتیریس والکانوتس با استفاده از داده های آژانس فضایی اروپا و نشان دادن مکانیزم کانونی و مرکز زلزله از GFZ (مرکز تحقیقاتی علوم زمینی آلمان، پوتسدام).

میکانیزم کانونی (Focal mechanism)، مرکز زلزله(epicenter) ، توزیع لغزش زمین و جابجایی های خط دید (LOS) اندازه گیری شده از InSAR.  لغزش کم عمق (زلزله) در امتداد یک شکستگی نوع لغزشی (strike slip) در دو کیلومتری دیوار آویزان (hanging wall) شکستگیهای نوع ترست وزیرستان شمالیبنو (thrust fault system) و در امتداد حاشیه شرقی جابجایی های LOS سرخ رنگ رخ میدهد. لغزش های زمینی (نقاط سیاه و نارنجی) در اطراف همین شکستگی که حرکت کرده، جمع شده اند. نقشه تهیه شده توسط سوتیریس والکانوتس با استفاده از داده های آژانس فضایی اروپا و نشان دادن مکانیزم کانونی و مرکز زلزله از GFZ (مرکز تحقیقاتی علوم زمینی آلمان، پوتسدام).

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)