نقشه ساحوی افغانستان و منطقه. AMF، شکستگی البرز مارمول؛ AF، شکستگی اندراب؛ BTF، شکستگی بند ترکستان؛ CBF، شکستگی بدخشان مرکزی؛ CF، شکستگی چمن؛ DMF، شکستگی دوسي میرزاولنگ؛ GF، شکستگی گردیز; HF، شکستگی هرات; KF، شکستگی کنر؛ MF، شکستگی مقر؛ PF، شکستگی پنجشیر؛ و SGF، شکستگی سپین غر. ستارههای زرد با اعداد موقعیت زلزله ها را نشان میدهند. 1) زلزله تخار در سال ۱۹۹۸، 2) در سال ۲۰۰۲ زلزله نهرین؛ 3) در سال ۱۵۰۵ زلزله کابل؛ 4) زلزله پکتیکا در  سال 2022 ماه جون؛ 5) در سال ۱۹۳۵ زلزله کویته؛ 6) در سال ۲۰۰۳ میلادی زلزله بم، 7) در سال ۱۸۸۷ زلزله طبس. نقشه تهیه شده توسط ذکریا شنیزی

نقشه ساحوی افغانستان و منطقه. AMF، شکستگی البرز مارمول؛ AF، شکستگی اندراب؛ BTF، شکستگی بند ترکستان؛ CBF، شکستگی بدخشان مرکزی؛ CF، شکستگی چمن؛ DMF، شکستگی دوسي میرزاولنگ؛ GF، شکستگی گردیز; HF، شکستگی هرات; KF، شکستگی کنر؛ MF، شکستگی مقر؛ PF، شکستگی پنجشیر؛ و SGF، شکستگی سپین غر. ستاره‌های زرد با اعداد موقعیت زلزله ها را نشان می‌ دهند. 1) زلزله تخار در سال ۱۹۹۸، 2) در سال ۲۰۰۲ زلزله نهرین؛ 3) در سال ۱۵۰۵ زلزله کابل؛ 4) زلزله پکتیکا در  سال 2022 ماه جون؛ 5) در سال ۱۹۳۵ زلزله کویته؛ 6) در سال ۲۰۰۳ میلادی زلزله بم، 7) در سال ۱۸۸۷ زلزله طبس. نقشه تهیه شده توسط ذکریا شنیزی

نقشه ساحوی افغانستان و منطقه. AMF، شکستگی البرز مارمول؛ AF، شکستگی اندراب؛ BTF، شکستگی بند ترکستان؛ CBF، شکستگی بدخشان مرکزی؛ CF، شکستگی چمن؛ DMF، شکستگی دوسي میرزاولنگ؛ GF، شکستگی گردیز; HF، شکستگی هرات; KF، شکستگی کنر؛ MF، شکستگی مقر؛ PF، شکستگی پنجشیر؛ و SGF، شکستگی سپین غر. ستارههای زرد با اعداد موقعیت زلزله ها را نشان میدهند. 1) زلزله تخار در سال ۱۹۹۸، 2) در سال ۲۰۰۲ زلزله نهرین؛ 3) در سال ۱۵۰۵ زلزله کابل؛ 4) زلزله پکتیکا در  سال 2022 ماه جون؛ 5) در سال ۱۹۳۵ زلزله کویته؛ 6) در سال ۲۰۰۳ میلادی زلزله بم، 7) در سال ۱۸۸۷ زلزله طبس. نقشه تهیه شده توسط ذکریا شنیزی

Follow her
Latest posts by Alka Tripathy-Lang, Ph.D. (see all)